אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה”) שתתקיים ביום ה’, 8 בפברואר 2021 בשעה 12:00 במשרדי החברה – מושב רם-און, דואר נע גלבוע מיקוד 1920500.

ככל שבמועד האסיפה יחולו מגבלות על כינוס האסיפה באופן פיזי תתקיים האסיפה באמצעי תקשורת באופן שבו כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה.

במקרה זה תעדכן החברה מבעוד מועד, באמצעות דוח מיידי, בדבר פרטי ההתחברות לאמצעי התקשורת.

על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים:

1. מינוי מר צבי ברומברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

2. מינוי מר שמעון ברט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

 

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-10 בינואר 2021.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה: 28 בינואר 2021.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 3 בפברואר 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 

למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 3 בינואר 2021 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ www.tase.co.il (אסמכתא 2021-01-000583)(קישור לדוח המיידי: https://maya.tase.co.il/reports/details/1343652 )

Skip to content